Author:
Brattseva,G.M.;Giterman,R.E.
Year:
1985
Title:
Palynologic characteristics of Paleogene-Neogene in Karaginsky Island (East Kamchatka).
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Paleogen-Neogenovykh otlozhenii o Karaginskogo(Vostochnaya Kamchatka)
Reference:
Brattseva,G.M. et al. (1985) Palynologic characteristics of Paleogene-Neogene in Karaginsky Island (East Kamchatka). [ Palinologicheskaya kharakteristika Paleogen-Neogenovykh otlozhenii o Karaginskogo(Vostochnaya Kamchatka) ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 60 # 5 P. 95- 99
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Kamchatka Oblast) Miocene Late Neogene
Alnaster Alnaster USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Alnus Alnus USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary Late Neogene
Aquilapollenites Aquilapollenites USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene
Betula Betula USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary Late Neogene
Carpinus Carpinus USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene Late Neogene
Cedrus Cedrus USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary Late Neogene
Compositae Compositae USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene
Corylus Corylus USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene Late Neogene
Cruciferae Cruciferae USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene
Cryptomeria Cryptomeria USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene
Fagus Fagus USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene Late Neogene
Glyptostrobus Glyptostrobus USSR(Kamchatka Oblast) Late Miocene
Juglans Juglans USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary Late Neogene
Leguminosae Leguminosae USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary