Author:
Sakanova,N.S.;Ilyina,V.I.;Teslenko,Y.V.
Year:
1985
Title:
Kansk-Achinsk Basin. (In: Jurassic Continental Biocoensis of Southern Siberia and adjacent Territory. A.P.Rasnitsyn, editor)
Foreign title:
Kansko-Achinskii Bassein. (In-Yurskie Kontinentnye Biotsenozy Yuzhnoi Sibiri i Sopredelnykh Territorii)
Reference:
Sakanova,N.S. et al. (1985) Kansk-Achinsk Basin. (In: Jurassic Continental Biocoensis of Southern Siberia and adjacent Territory. A.P.Rasnitsyn, editor) [ Kansko-Achinskii Bassein. (In-Yurskie Kontinentnye Biotsenozy Yuzhnoi Sibiri i Sopredelnykh Territorii) ] Trudy Paleontologicheskogo Instituta, Akademiya Nauk SSR Vol. 213 P. 18- 24
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alisporites Alisporites pergrandis USSR(Krasnoyarsk Kray) Hettangian Sinemurian
Aratrisporites Aratrisporites granulatus USSR(Krasnoyarsk Kray) Hettangian Sinemurian
Araucariacites Araucariacites pexus USSR(Krasnoyarsk Kray) Bajocian Bathonian
Bennettites Bennettites USSR(Krasnoyarsk Kray) Hettangian Bathonian
Bennettites Bennettites dilucidus USSR(Krasnoyarsk Kray) Pliensbachian Toarcian
Bennettites Bennettites percarinatus USSR(Krasnoyarsk Kray) Hettangian Sinemurian
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Krasnoyarsk Kray) Hettangian Sinemurian
Caytonipollenites Caytonipollenites USSR(Krasnoyarsk Kray) Callovian Oxfordian
Classopollis Classopollis sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Toarcian Oxfordian
Coniferales Coniferales USSR(Krasnoyarsk Kray) Hettangian Sinemurian
Contignisporites Contignisporites problematicus USSR(Krasnoyarsk Kray) Toarcian
Cyathidites Cyathidites minor USSR(Krasnoyarsk Kray) Pliensbachian Aalenian
Cyathidites Cyathidites sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Bathonian
Densoisporites Densoisporites velatus USSR(Krasnoyarsk Kray) Callovian Oxfordian
Dicksonia Dicksonia densa USSR(Krasnoyarsk Kray) Bajocian Bathonian
Dipterella Dipterella oblatinoides USSR(Krasnoyarsk Kray) Hettangian Sinemurian
Disaccites Disaccites USSR(Krasnoyarsk Kray) Pliensbachian