Author:
Malaeva,E.M.
Year:
1971
Title:
The application of the palynological method in the appraisal of climate changes of South-Eastern Zabaikal in the Late Cainozoic. (In: Spore-Pollen Analysis used in Geomorphical Research. S.S.Voskresenskogo and M.P.Grichuk, editors)
Foreign title:
Primenenie palinologicheskogo Metoda dlya Otsenki Izmenenii klimata Yugo-Vostochnogo Zabaikalya v Pozdem Kainozoe. (In-Sporovo-pyltsevoi analiz pri Geomorfologicheskikh Issledovaniyakh. S.S.Voskresenskogo and M.P.Grichuk,editors)
Reference:
Malaeva,E.M. (1971) The application of the palynological method in the appraisal of climate changes of South-Eastern Zabaikal in the Late Cainozoic. (In: Spore-Pollen Analysis used in Geomorphical Research. S.S.Voskresenskogo and M.P.Grichuk, editors) [ Primenenie palinologicheskogo Metoda dlya Otsenki Izmenenii klimata Yugo-Vostochnogo Zabaikalya v Pozdem Kainozoe. (In-Sporovo-pyltsevoi analiz pri Geomorfologicheskikh Issledovaniyakh. S.S.Voskresenskogo and M.P.Grichuk,editors) ] Moskovskii Ordena Lenina i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Gosudarstvennyi Universitet Imeni M.V.Lomonosova P. 5- 22
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Alnaster Alnaster USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Alnus Alnus USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Artemisia Artemisia USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Betula Betula alba USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Betula Betula costata USSR(Amurskaya Oblast) Pleistocene
Betula Betula fruticosae USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Betula Betula nanae USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Betula Betula sp USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Betula Betula sp.1 sp. nov. USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Betula Betula sp.2 sp. nov. USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene
Bupleurum Bupleurum USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene
Carpinus Carpinus USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Corylus Corylus USSR(Amurskaya Oblast) Late Neogene Pleistocene
Cyperaceae Cyperaceae USSR(Amurskaya Oblast) Pleistocene