Author:
Volkova,V.S.;Bachareva,V.A.;Kulkova,I.A.;Nikolaeva,I.V.
Year:
1988
Title:
Palynological characteristic and stratigraphy of Cainozoic deposits from Khanty-Mansijsk area. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy, editor)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharateristika i stratigrafiya Kainozoiskikh otlozhenii v raione Khanty-Mansiiska. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy,editor)
Reference:
Volkova,V.S. et al. (1988) Palynological characteristic and stratigraphy of Cainozoic deposits from Khanty-Mansijsk area. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy, editor) [ Palinologicheskaya kharateristika i stratigrafiya Kainozoiskikh otlozhenii v raione Khanty-Mansiiska. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, IM 60-Letiya Soyuya SSSR. Akademiya Nauk SSSR. (Novosibirsk) Vol. 697 P. 51- 69
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Khanty-Mansiysk) Early Oligocene Quaternary
Alnaster Alnaster USSR(Khanty-Mansiysk) Late Pliocene Quaternary
Alnus Alnus USSR(Khanty-Mansiysk) Oligocene Quaternary
Anemia Anemia USSR(Khanty-Mansiysk) Late Pliocene Early Quaternary
Artemisia Artemisia USSR(Khanty-Mansiysk) Late Pliocene Quaternary
Asteraceae Asteraceae USSR(Khanty-Mansiysk) Quaternary
Athyrium Athyrium USSR(Khanty-Mansiysk) Quaternary
Betula Betula alba USSR(Khanty-Mansiysk) Late Pliocene Quaternary
Betula Betula gracilis USSR(Khanty-Mansiysk) Early Oligocene Middle Oligocene
Betula Betula nanae USSR(Khanty-Mansiysk) Late Pliocene Quaternary
Betula Betula sp USSR(Khanty-Mansiysk) Oligocene
Betula Betula suberrecta USSR(Khanty-Mansiysk) Early Oligocene Middle Oligocene
Betula Betula trigonia USSR(Khanty-Mansiysk) Early Oligocene Middle Oligocene
Carpinus Carpinus USSR(Khanty-Mansiysk) Quaternary
Carpinus Carpinus USSR(Khanty-Mansiysk) Early Oligocene Middle Oligocene
Carya Carya glabraeformis USSR(Khanty-Mansiysk) Late Oligocene
Caryophyllaceae Caryophyllaceae USSR(Khanty-Mansiysk) Late Pliocene Quaternary