Author:
Grinenko,O.V.;Fradkina,A.F.
Year:
1988
Title:
Palynological characteric of Paleogene deposits of the North Kharaulakh. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy, editor)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Paleogenovykh otlozhenii Severnogo Kharaulakha. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy,editor)
Reference:
Grinenko,O.V. et al. (1988) Palynological characteric of Paleogene deposits of the North Kharaulakh. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy, editor) [ Palinologicheskaya kharakteristika Paleogenovykh otlozhenii Severnogo Kharaulakha. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, IM 60-Letiya Soyuya SSSR. Akademiya Nauk SSSR. (Novosibirsk) Vol. 697 P. 136- 142
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Acer Acer USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Alfaroa Alfaroa USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Alnus Alnus sp USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Angarina Angarina paradoxa USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Aquilapollenites Aquilapollenites USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Basopollis Basopollis USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Betula Betula sp USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Carpinus Carpinus USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Carya Carya USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Castanea Castanea USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Castanea Castanea crenataeformis USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Cedrus Cedrus USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Comptonia Comptonia USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Corylus Corylus USSR(Yakut ASSR) Paleocene
Cryptogramma Cryptogramma sp USSR(Yakut ASSR) Paleocene