Author:
Chlonova,A.F.
Year:
1988
Title:
Palynological characteristics of the Makovskaya Suite deposits of the Turukhansk Well 1-R. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy, editor)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika otlozhenii Makovskoi Svity v Turukhanskoi Skvazhine I-P. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy,editor)
Reference:
Chlonova,A.F. (1988) Palynological characteristics of the Makovskaya Suite deposits of the Turukhansk Well 1-R. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy, editor) [ Palinologicheskaya kharakteristika otlozhenii Makovskoi Svity v Turukhanskoi Skvazhine I-P. (In: Mikrofitofossilii i stratigrafiya Mezozzoya i Kainozoya Sibiri. S.B. Shatskiy,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, IM 60-Letiya Soyuya SSSR. Akademiya Nauk SSSR. (Novosibirsk) Vol. 697 P. 18- 25
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abiespollenites Abiespollenites sp USSR(WSL) Albian Cenomanian
Aequitriradites Aequitriradites spinulosus USSR(WSL) Albian Cenomanian
Aequitriradites Aequitriradites verrucosus USSR(WSL) Albian Cenomanian
Alisporites Alisporites bilateralis USSR(WSL) Albian Cenomanian
Anemia Anemia aurifera USSR(WSL) Albian Cenomanian
Anemia Anemia symskiensis USSR(WSL) Albian Cenomanian
Appendicisporites Appendicisporites problematicus USSR(WSL) Albian Cenomanian
Appendicisporites Appendicisporites sp USSR(WSL) Albian Cenomanian
Araucariacites Araucariacites australis USSR(WSL) Albian Cenomanian
Balmeisporites Balmeisporites glenelgensis USSR(WSL) Albian Cenomanian
Camarozonosporites Camarozonosporites insignis USSR(WSL) Albian Cenomanian
Caytonipollenites Caytonipollenites cenomanicus USSR(WSL) Albian Cenomanian
Cedripites Cedripites sp USSR(WSL) Albian Cenomanian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites annulatus USSR(WSL) Albian Cenomanian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites australiensis USSR(WSL) Albian Cenomanian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites imbricatus USSR(WSL) Albian Cenomanian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites minutaestriatus USSR(WSL) Albian Cenomanian