Author:
Ilyina,V.I.
Year:
1985
Title:
Revision of Phylogenetic. (In: Palynostratigraphy of the Mesozoic and Cainozoic of Siberia. V.S.Volkova and A.F.Khlonova, editors)
Foreign title:
Revisiya filogeneticheskie svyazi Areal i stratigr Aficheskoe znachenie pyl'tsya roda Quadraeculina Maljavkina. (In-Palinostratigrafiya Mezozoya i Kainovoya Sibiri. V.S.Volkova and A.F.Khlonova, editors)
Reference:
Ilyina,V.I. (1985) Revision of Phylogenetic. (In: Palynostratigraphy of the Mesozoic and Cainozoic of Siberia. V.S.Volkova and A.F.Khlonova, editors) [ Revisiya filogeneticheskie svyazi Areal i stratigr Aficheskoe znachenie pyl'tsya roda Quadraeculina Maljavkina. (In-Palinostratigrafiya Mezozoya i Kainovoya Sibiri. V.S.Volkova and A.F.Khlonova, editors) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. (Novosibirsk) Vol. 620 P. 4- 20
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Chasmatosporites Chasmatosporites USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Chasmatosporites Chasmatosporites radiatus USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Ovalipollis Ovalipollis USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Ovalipollis Ovalipollis bitorosus USSR(Kazakh SSR) Late Jurassic Early Cretaceous
Ovalipollis Ovalipollis canadensis USSR(Kazakh SSR) Late Jurassic Early Cretaceous
Ovalipollis Ovalipollis enigmatica USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Ovalipollis Ovalipollis enigmatica USSR(Kazakh SSR) Late Jurassic Early Cretaceous
Ovalipollis Ovalipollis limbata USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Ovalipollis Ovalipollis limbata USSR(Kazakh SSR) Late Jurassic Early Cretaceous
Ovalipollis Ovalipollis sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Jurassic Early Cretaceous
Parvisaccites Parvisaccites USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Parvisaccites Parvisaccites enigmatus USSR(Kazakh SSR) Late Jurassic Early Cretaceous
Parvisaccites Parvisaccites enigmatus USSR(Kazakh SSR) Late Jurassic Early Cretaceous
Parvisaccites Parvisaccites goczani USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Pinaceae Pinaceae sp.B sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Jurassic Early Cretaceous
Pityopollenites Pityopollenites bitorosus USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Quadraeculina Quadraeculina USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic