Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Voevodova,E.M.;Gromovoi,N.C.;Martynova,Z.I.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Khaikinoi,S.L.;Chlonova,A.F.;Edelshteyn,L.I.
Year:
1960
Title:
Gymnosperm plants pollen of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Golosemennykh Rastenii pyl'tsa Kotorykh Byla Vstrechena v verkhnemelovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) Gymnosperm plants pollen of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Golosemennykh Rastenii pyl'tsa Kotorykh Byla Vstrechena v verkhnemelovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 544- 547
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Urals) Late Cretaceous
Abies Abies sp USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Abies Abies sp USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Abies Abies sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Abies Abies sp USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Abies Abies sp USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Abies Abies sp USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Araucaria Araucaria sp USSR(Urals) Late Cretaceous
Araucaria Araucaria sp USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Araucaria Araucaria sp USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Araucaria Araucaria sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Araucaria Araucaria sp USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Araucaria Araucaria sp USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Araucaria Araucaria sp USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Urals) Late Cretaceous
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous