Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Voevodova,E.M.;Gromova,N.S.;Martynovoi,Z.M.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Pomanovskoi,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Khaikinoi,S.L.;Chlonova,A.F.;Edelshteyn,L.I.
Year:
1960
Title:
Angiosperm plants pollen of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Pokrytosemennykh Rastenii,Pyl'tsa Kotorykh Byla v verkhnemelovykh otlozheniyaka Nekotorykh Raionov Sssr(In-Atlas Nerkhne Melovykh Paleotsenovykh i eotsenovykh sporo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Raionov Sssr)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) Angiosperm plants pollen of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Pokrytosemennykh Rastenii,Pyl'tsa Kotorykh Byla v verkhnemelovykh otlozheniyaka Nekotorykh Raionov Sssr(In-Atlas Nerkhne Melovykh Paleotsenovykh i eotsenovykh sporo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Raionov Sssr) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 548- 555
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer sp USSR(Urals) Late Cretaceous
Acer Acer sp USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Acer Acer sp USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Acer Acer sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Acer Acer sp USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Acer Acer sp USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Acer Acer sp USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Urals) Late Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Alnus Alnus sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Alnus Alnus sp USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Alnus Alnus sp USSR(Urals) Late Cretaceous