Author:
Burlak,A.F.
Year:
1976
Title:
New species of pollen and spores from Coal bearing deposits of the Neogene from Belorussia. (In: New species of Fossils and Plants of Belorussia. G.I. Goretskii, editor)
Foreign title:
Novye vidy pyl'tsy i spor iz Uglenosnykh otlozheni Neogena Beolorussii. (In: Novye vidy Iskopaemykh Zhivotnykh i Rastenii Belorussii. G.I.Goretskii.editor)
Reference:
Burlak,A.F. (1976) New species of pollen and spores from Coal bearing deposits of the Neogene from Belorussia. (In: New species of Fossils and Plants of Belorussia. G.I. Goretskii, editor) [ Novye vidy pyl'tsy i spor iz Uglenosnykh otlozheni Neogena Beolorussii. (In: Novye vidy Iskopaemykh Zhivotnykh i Rastenii Belorussii. G.I.Goretskii.editor) ] Akademiya nauk BSSR, Belorusskoe Otdelenie Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva, Minsk, Izdatelstvo Nauka I Tekhnika P. 185- 190
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Monocolpopollenites Monocolpopollenites nonnotus USSR(Belorussian SSR) Late Oligocene Middle Miocene
Monocolpopollenites Monocolpopollenites nonnotus sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Early Miocene Middle Miocene
Sphagnum Sphagnum colliculosum USSR(Belorussian SSR) Miocene Late Neogene
Sphagnum Sphagnum colliculosum sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Middle Miocene
Sphagnum Sphagnum eximium sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Middle Miocene
Sphagnum Sphagnum novum sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Middle Miocene
Tricolporopollenites Tricolporopollenites ectypus USSR(Belorussian SSR) Late Oligocene Early Miocene
Tricolporopollenites Tricolporopollenites ectypus sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Early Miocene
Tricolporopollenites Tricolporopollenites specificus USSR(Belorussian SSR) Late Oligocene Early Miocene
Tricolporopollenites Tricolporopollenites specificus sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Early Miocene