Author:
Verbitskaya,Z.I.
Year:
1963
Title:
Characteristics of the Basic spore-pollen complexes of Mesozoic deposits. (In: The History of Upper Mesozoic Coal Accumulation in the Territory of Buryat ASSR and the Southeast Part of the Lensk Basin.)
Foreign title:
Characteristika Osnovnykh sporovo-pyltsevykh kompleksov Mezozoiskikh otlozhenii(In-Intoriya verkhemezozoiskogo Uglenakopleniya na Territorii Byryatskoi Assr i Yugo-Vostochnoi Chasti Lenuskogo Basseina)
Reference:
Verbitskaya,Z.I. (1963) Characteristics of the Basic spore-pollen complexes of Mesozoic deposits. (In: The History of Upper Mesozoic Coal Accumulation in the Territory of Buryat ASSR and the Southeast Part of the Lensk Basin.) [ Characteristika Osnovnykh sporovo-pyltsevykh kompleksov Mezozoiskikh otlozhenii(In-Intoriya verkhemezozoiskogo Uglenakopleniya na Territorii Byryatskoi Assr i Yugo-Vostochnoi Chasti Lenuskogo Basseina) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 18 P. 252- 270
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Yakut ASSR) Rhaetian Middle Jurassic
Alsophila Alsophila chetensis USSR(Yakut ASSR) Middle Liassic Albian
Alsophila Alsophila parvispinosa USSR(Yakut ASSR) Late Callovian Early Oxfordian
Anemia Anemia cooksonii USSR(Yakut ASSR) Rhaetian Early Liassic
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Yakut ASSR) Aptian
Anemia Anemia perforata USSR(Yakut ASSR) Aptian
Anemia Anemia tricostata USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Angiopteris Angiopteris sp USSR(Yakut ASSR) Rhaetian Early Oxfordian
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Yakut ASSR) Neocomian Aptian
Bennettitales Bennettitales USSR(Yakut ASSR) Rhaetian Aptian
Bennettites Bennettites medius USSR(Yakut ASSR) Rhaetian Albian
Brachyphyllum Brachyphyllum USSR(Yakut ASSR) Middle Liassic Neocomian
Bryales Bryales sp USSR(Yakut ASSR) Albian
Camptotriletes Camptotriletes anagrammensis USSR(Yakut ASSR) Rhaetian Valanginian
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Yakut ASSR) Rhaetian Liassic
Caytoniales Caytoniales USSR(Yakut ASSR) Late Callovian Aptian
Cheilanthes Cheilanthes perpalidus USSR(Yakut ASSR) Neocomian Albian