Author:
Shugaevskaya,O.V.;Markevich,V.S.
Year:
1964
Title:
Spore-pollen complexes of Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the Maritime Region and their significance for stratigraphy and flora studies.
Foreign title:
Sporovo-pystevye kompleksy Verkneyurskikh i Nezhnemelovykh otlozhenii Primorya i Ikh Zhachenie Dyya stratigrafii i Poznaniya Flory
Reference:
Shugaevskaya,O.V. et al. (1964) Spore-pollen complexes of Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the Maritime Region and their significance for stratigraphy and flora studies. [ Sporovo-pystevye kompleksy Verkneyurskikh i Nezhnemelovykh otlozhenii Primorya i Ikh Zhachenie Dyya stratigrafii i Poznaniya Flory ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Izdatelstvo, Akademiya Nauk SSSR. "Nauka" # 5 P. 106- 109
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Anemia Anemia USSR(Primorsk Kray) Barremian Albian
Anemia Anemia exilioides USSR(Primorsk Kray) Valanginian Barremian
Anemia Anemia remissa USSR(Primorsk Kray) Valanginian Barremian
Bennettitales Bennettitales USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic Albian
Brachyphyllum Brachyphyllum USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic
Caytoniales Caytoniales USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic Barremian
Cibotium Cibotium sp USSR(Primorsk Kray) Valanginian Albian
Coniferales Coniferales USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic Albian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic Albian
Cyathea Cyathea USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Primorsk Kray) Valanginian Albian
Cycadales Cycadales USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic Albian
Equisetaceae Equisetaceae USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic
Equisetales Equisetales USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Ginkgoales Ginkgoales USSR(Primorsk Kray) Late Jurassic Albian