Author:
Maslov,V.M.;Rozanov,V.I.
Year:
1973
Title:
Middle Jurassic deposits of the Vychegda, Luza and Mezen River Basins.
Foreign title:
Sredneyurskie otlozheniya Basseinov Rek Vychegdi, Luzi,I.Mezeni
Reference:
Maslov,V.M. et al. (1973) Middle Jurassic deposits of the Vychegda, Luza and Mezen River Basins. [ Sredneyurskie otlozheniya Basseinov Rek Vychegdi, Luzi,I.Mezeni ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1973 # 10 P. 147- 151
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Bennettitales Bennettitales USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Caytonipollenites Caytonipollenites USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Classopollis Classopollis USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Callovian
Classopollis Classopollis classoides USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Dipterella Dipterella oblatinoides USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Ginkgoales Ginkgoales USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Arkhangelsk Oblast) Callovian
Gleicheniidites Gleicheniidites laetus USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Gleicheniidites Gleicheniidites senonicus USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Gonyaulax Gonyaulax cladophora USSR(Arkhangelsk Oblast) Callovian
Gonyaulax Gonyaulax jurassica USSR(Arkhangelsk Oblast) Callovian
Leiofusa Leiofusa tumida USSR(Arkhangelsk Oblast) Callovian
Leiotriletes Leiotriletes incertus USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian
Lycopodiaceae Lycopodiaceae USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Callovian
Lycopodiumsporites Lycopodiumsporites facetus USSR(Arkhangelsk Oblast) Bajocian Bathonian