Author:
Fradkina,A.F.
Year:
1975
Title:
Question of the palynological characteristic of the Miocene Medvezhkinskoi Suite deposit of Korfa Bay in Kamchatka Oblast. (In: Palynology of the Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor)
Foreign title:
K voprosu o palinologichesko kharakteristike Miotsenovykh otlozhenii Medvezhkinskoi Svity Zaliva Korfa na Kamchatke. (In: Palinologiya Kainozoya v Sibiri. V.S.Volkova,editor)
Reference:
Fradkina,A.F. (1975) Question of the palynological characteristic of the Miocene Medvezhkinskoi Suite deposit of Korfa Bay in Kamchatka Oblast. (In: Palynology of the Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor) [ K voprosu o palinologichesko kharakteristike Miotsenovykh otlozhenii Medvezhkinskoi Svity Zaliva Korfa na Kamchatke. (In: Palinologiya Kainozoya v Sibiri. V.S.Volkova,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Vypusk, Akademiya Nauk SSR Vol. 245 P. 64- 73
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Acer Acer USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Alnus Alnus USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Baltisphaeridium Baltisphaeridium USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Betula Betula USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Botrychium Botrychium USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Bryales Bryales USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Carpinus Carpinus USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Carya Carya USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Castanea Castanea USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Comptonia Comptonia USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Corylus Corylus USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Diervilla Diervilla USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Elaeagnus Elaeagnus USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Ericales Ericales USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene
Fagus Fagus USSR(Kamchatka Oblast) Middle Miocene