Author:
Kulkova,I.A.;Paukin,S.A.
Year:
1975
Title:
New data on the palynology of Oligocene formations of the Balsko-Rybinka Basin (Lower Angara). (In: Palynology of the Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor)
Foreign title:
Novye dannye po palinologii Oligotsenovyka otlozhe otlozhenii Belsko-Rybinsloi Kotloviny (Nizhnyaya z Angara). (In: Palinologiya Kainozoya v Sibiri. V.S.Volkova,editor)
Reference:
Kulkova,I.A. et al. (1975) New data on the palynology of Oligocene formations of the Balsko-Rybinka Basin (Lower Angara). (In: Palynology of the Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor) [ Novye dannye po palinologii Oligotsenovyka otlozhe otlozhenii Belsko-Rybinsloi Kotloviny (Nizhnyaya z Angara). (In: Palinologiya Kainozoya v Sibiri. V.S.Volkova,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Vypusk, Akademiya Nauk SSR Vol. 245 P. 27- 33
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Alnus Alnus sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Betula Betula gracilis USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Betula Betula sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Carya Carya sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Carya Carya spackmania USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Castanea Castanea sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Castanopsis Castanopsis sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Celtis Celtis sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Comptonia Comptonia USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Corylus Corylus californica USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Corylus Corylus sibirica USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Corylus Corylus sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene
Cyathea Cyathea USSR(Krasnoyarsk Kray) Oligocene