Author:
Finko,V.I.;Zaklinskaya,E.D.
Year:
1958
Title:
On the stratigraphy of the Porous Formations of the Zeysko-Bureinskaya Depression
Foreign title:
K voprosy o stratigrafii Rykhlykh otlozhenii Zeisko-Bureinskoi Depressii
Reference:
Finko,V.I. et al. (1958) On the stratigraphy of the Porous Formations of the Zeysko-Bureinskaya Depression [ K voprosy o stratigrafii Rykhlykh otlozhenii Zeisko-Bureinskoi Depressii ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1958 # 2 P. 25- 43
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Amurskaya Oblast) Oligocene
Acer Acer sp USSR(Amurskaya Oblast) Oligocene
Alnus Alnus sp USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Oligocene
Betula Betula sp USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Oligocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Amurskaya Oblast) Oligocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Oligocene
Carya Carya sp USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Oligocene
Castanea Castanea sp USSR(Amurskaya Oblast) Oligocene
Cedrus Cedrus sp USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Eocene
Celtis Celtis sp USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Eocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Amurskaya Oblast) Oligocene
Corylus Corylus sp USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Oligocene
Crassulaceae Crassulaceae USSR(Amurskaya Oblast) Oligocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Eocene
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Eocene
Engelhardtia Engelhardtia sp USSR(Amurskaya Oblast) Paleocene Eocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Amurskaya Oblast) Oligocene