Author:
Khitrova,P.M.;Belousoy,K.N.
Year:
1971
Title:
Palynological Grounds for stratigraphical subdivision of Neogene-Lower Quaternary deposits from the South Margin of the Yamo-Indigirka Lowland
Foreign title:
Palinologicheskoe Oboshnovanie stratigraficheskogo Raschleneniya Neogenovykh-Nizhnechetvertichnykh otlozhenii Yuzhnoi Okrainy Yano-Indigirskoi Nizmennosti
Reference:
Khitrova,P.M. et al. (1971) Palynological Grounds for stratigraphical subdivision of Neogene-Lower Quaternary deposits from the South Margin of the Yamo-Indigirka Lowland [ Palinologicheskoe Oboshnovanie stratigraficheskogo Raschleneniya Neogenovykh-Nizhnechetvertichnykh otlozhenii Yuzhnoi Okrainy Yano-Indigirskoi Nizmennosti ] Uchenye Zapiski(Science Notes), Paleontologiya i Biostratigrafiya (NIIGA) Ministerstvo Geologii SSR # 31 P. 51- 57
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Middle Pliocene
Aceraceae Aceraceae USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Pleistocene
Alnus Alnus sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Pleistocene
Artemisia Artemisia sp USSR(Yakut ASSR) Pleistocene
Betula Betula sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Pleistocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Yakut ASSR) Middle Pliocene Pleistocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Pleistocene
Carya Carya sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Early Pleistocene
Compositae Compositae USSR(Yakut ASSR) Middle Pliocene Early Pleistocene
Comptonia Comptonia sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Early Pleistocene
Coniferales Coniferales USSR(Yakut ASSR) Middle Pliocene
Corylus Corylus sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Early Pleistocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Early Pliocene
Cycadales Cycadales USSR(Yakut ASSR) Middle Pliocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Pleistocene
Fagus Fagus sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene
Ilex Ilex sp USSR(Yakut ASSR) Late Miocene Early Pleistocene