Author:
Genkina,R.Z.;Dybrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1977
Title:
New data on the paleobotanic characteristics and basis for age of continental deposits of the Kokki Kokkinsk Suite of the Fergan range. (In: Voprosy biostratigrafii i Paleogeografii Neftegazonosnykh Oblastei SSSR.)
Foreign title:
Novye dannye k paleobotanicheskoi kharakteristike i ovosnovaniya vozrasta kontiinentalnykh otlozheni Kokkiinskoi Svity ferganskogo Khebta. (In-Voprosy biostratigrafii i paleogeografii Neftegazonosnykh Oblastei SSSR.)
Reference:
Genkina,R.Z. et al. (1977) New data on the paleobotanic characteristics and basis for age of continental deposits of the Kokki Kokkinsk Suite of the Fergan range. (In: Voprosy biostratigrafii i Paleogeografii Neftegazonosnykh Oblastei SSSR.) [ Novye dannye k paleobotanicheskoi kharakteristike i ovosnovaniya vozrasta kontiinentalnykh otlozheni Kokkiinskoi Svity ferganskogo Khebta. (In-Voprosy biostratigrafii i paleogeografii Neftegazonosnykh Oblastei SSSR.) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR. Institut Geologii i Razrabotki Goryuchikh Iskopaemykh, Nauka (Moskow), Akademiya Nauk SSR P. 42- 50
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes pyramidalis USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Aletes Aletes sp USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Aletes Aletes striatus USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Alsophila Alsophila USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Bennettitales Bennettitales USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Calamotriletes Calamotriletes USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Cheiropleuria Cheiropleuria compacta USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Circellina Circellina bicycla USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Classopollis Classopollis USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Clathropteris Clathropteris USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Coniferales Coniferales USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Coniopteris Coniopteris USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Dictyophyllidites Dictyophyllidites harrisii USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Dictyophyllum Dictyophyllum USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic
Duplexisporites Duplexisporites sp USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic