Author:
Kravchuk,V.N.;Voltchegurskyi,L.P.
Year:
1975
Title:
New finds of Middle and Upper Miocene deposits in East-Caspian
Foreign title:
Novye Nakhodki Credne-I verkhemiotsenovykh otlozhenii v Vostochom Prikaspii
Reference:
Kravchuk,V.N. et al. (1975) New finds of Middle and Upper Miocene deposits in East-Caspian [ Novye Nakhodki Credne-I verkhemiotsenovykh otlozhenii v Vostochom Prikaspii ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 50 # 1 P. 40- 44
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Alnus Alnus USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Artemisia Artemisia USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Betula Betula USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Carpinus Carpinus USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Corylus Corylus USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Ginkgo Ginkgo USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Juglans Juglans USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Onagraceae Onagraceae USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Picea Picea USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Pinus Pinus diploxylon USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Potamogeton Potamogeton USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Pterocarya Pterocarya USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Quercus Quercus USSR(Kazakh SSR) Sarmatian
Salix Salix USSR(Kazakh SSR) Sarmatian