Author:
Kovalalskaya,V.T.
Year:
1982
Title:
Palynocomplexes in Jurassic deposits of the Vilyuy Synclise and Pre-Legayushch Region of the Pre Verkhoyansk Basin. (In: Stratigraphy and Palynology of Sedimentary Deposits of Yakutia. A.I.Tomskaya, editor)
Foreign title:
Palinokompleksy Yuskikh otlozhenii Volyuyskoi Sine Sineklizy i Prilegayushchekh Raionov Privekhoyanskogo Progiba. (In: Stratigrafiya i Palinologiya Osadochnykh Tolshch Yakutii. A.I.Tomskaya,editor)
Reference:
Kovalalskaya,V.T. (1982) Palynocomplexes in Jurassic deposits of the Vilyuy Synclise and Pre-Legayushch Region of the Pre Verkhoyansk Basin. (In: Stratigraphy and Palynology of Sedimentary Deposits of Yakutia. A.I.Tomskaya, editor) [ Palinokompleksy Yuskikh otlozhenii Volyuyskoi Sine Sineklizy i Prilegayushchekh Raionov Privekhoyanskogo Progiba. (In: Stratigrafiya i Palinologiya Osadochnykh Tolshch Yakutii. A.I.Tomskaya,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii, Yakutskii Filial, Akademiya Nauk SSR Vol. 25 P. 63- 76
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Yakut ASSR) Jurassic Hettangian
Aletes Aletes USSR(Yakut ASSR) Toarcian Middle Jurassic
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Yakut ASSR) Jurassic Hettangian
Bennettitaceae Bennettitaceae USSR(Yakut ASSR) Jurassic Toarcian
Bolchovitinaesporites Bolchovitinaesporites compactus USSR(Yakut ASSR) Pliensbachian Middle Jurassic
Bolchovitinaesporites Bolchovitinaesporites congregatus USSR(Yakut ASSR) Pliensbachian Middle Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes USSR(Yakut ASSR) Jurassic Hettangian
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Yakut ASSR) Hettangian Middle Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Yakut ASSR) Hettangian Early Aalenian
Caytonia Caytonia USSR(Yakut ASSR) Late Toarcian Early Aalenian
Chasmatosporites Chasmatosporites sp USSR(Yakut ASSR) Early Toarcian
Cingulizonates Cingulizonates bicycla USSR(Yakut ASSR) Jurassic Pliensbachian
Classopollis Classopollis USSR(Yakut ASSR) Jurassic Hettangian
Clathropteris Clathropteris USSR(Yakut ASSR) Early Toarcian
Clathropteris Clathropteris obovata USSR(Yakut ASSR) Early Pliensbachian
Concavisporites Concavisporites punctatus USSR(Yakut ASSR) Jurassic Toarcian
Coniferae Coniferae USSR(Yakut ASSR) Jurassic Hettangian