Author:
Kazakova,Z.I.;Rybakova,N.O.;Smirnova,S.B.;Vinogradova,K.V.
Year:
1981
Title:
Palynological study of the Mesozoic-Cenozoic deposits in the Middle Caspian.
Reference:
Kazakova,Z.I. et al. (1981) Palynological study of the Mesozoic-Cenozoic deposits in the Middle Caspian. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Seriya 4, Geologiya. Moscow. Vol. 36 # 3 P. 42- 47
Google Academy:
try to search by title in english
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes varispinosus USSR(Kazakh SSR) Bathonian
Acer Acer USSR(Kazakh SSR) Middle Miocene Late Miocene
Alnus Alnus USSR(Kazakh SSR) Miocene
Appendicisporites Appendicisporites auriferus USSR(Kazakh SSR) Middle Albian Late Albian
Appendicisporites Appendicisporites imperfectus USSR(Kazakh SSR) Middle Albian Late Albian
Appendicisporites Appendicisporites perforatus USSR(Kazakh SSR) Middle Albian Late Albian
Appendicisporites Appendicisporites tricornitatus USSR(Kazakh SSR) Middle Albian Late Albian
Appendicisporites Appendicisporites tricostatus USSR(Kazakh SSR) Middle Albian Late Albian
Betula Betula USSR(Kazakh SSR) Miocene
Carpinus Carpinus USSR(Kazakh SSR) Miocene
Carya Carya USSR(Kazakh SSR) Miocene
Castanea Castanea USSR(Kazakh SSR) Middle Miocene Late Miocene
Caytonipollenites Caytonipollenites pallidus USSR(Kazakh SSR) Late Bathonian Callovian
Cedrus Cedrus libaniformis USSR(Kazakh SSR) Late Aptian
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kazakh SSR) Early Miocene
Chomotriletes Chomotriletes anagrammensis USSR(Kazakh SSR) Aalenian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites minutaestriatus USSR(Kazakh SSR) Late Aptian Albian