Author:
Raznitsyn,V.A.;Ivanistin,V.A.;Onufrishin,S.V.
Year:
1980
Title:
Devonian deposits of the Zachepilovsk-Bogatoisk Region of the Southern Border zone of the Dnieper-Donets Depression
Foreign title:
Devonskie otlozheniya Zachepilovsko-Bogatoiskogo Raiona Yushnoi Pribortovoi Zony Dneprovsko-Donetsoi Vpadiny
Reference:
Raznitsyn,V.A. et al. (1980) Devonian deposits of the Zachepilovsk-Bogatoisk Region of the Southern Border zone of the Dnieper-Donets Depression [ Devonskie otlozheniya Zachepilovsko-Bogatoiskogo Raiona Yushnoi Pribortovoi Zony Dneprovsko-Donetsoi Vpadiny ] Tektonika i Stratigrafiya (Kiev) Vol. 18 P. 53- 66
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes acanthaceus USSR(Ukrainian SSR) Late Famennian
Acanthotriletes Acanthotriletes denticulatus USSR(Ukrainian SSR) Late Famennian
Acanthotriletes Acanthotriletes famenensis USSR(Ukrainian SSR) Late Famennian
Acanthotriletes Acanthotriletes similis USSR(Ukrainian SSR) Late Famennian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Ukrainian SSR) Frasnian Famennian
Archaeoperisaccus Archaeoperisaccus angustus USSR(Ukrainian SSR) Frasnian
Archaeoperisaccus Archaeoperisaccus concinnus USSR(Ukrainian SSR) Frasnian
Archaeoperisaccus Archaeoperisaccus elongatus USSR(Ukrainian SSR) Frasnian
Archaeoperisaccus Archaeoperisaccus menneri USSR(Ukrainian SSR) Frasnian
Archaeoperisaccus Archaeoperisaccus mirus USSR(Ukrainian SSR) Frasnian
Archaeotriletes Archaeotriletes famenensis USSR(Ukrainian SSR) Late Famennian
Archaeotriletes Archaeotriletes sp USSR(Ukrainian SSR) Frasnian Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes basilaris USSR(Ukrainian SSR) Frasnian Early Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes chonestus USSR(Ukrainian SSR) Late Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes compactus USSR(Ukrainian SSR) Frasnian Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes dedaleus USSR(Ukrainian SSR) Late Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes devonicus USSR(Ukrainian SSR) Late Famennian