Author:
Klimko,S.A.
Year:
1957
Title:
Rhaetian Lias. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Ret-Leias. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Klimko,S.A. (1957) Rhaetian Lias. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Ret-Leias. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 13- 14
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Agathis Agathis sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Agathis Agathis sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Azonoletes Azonoletes USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Bennettitales Bennettitales sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Camptotriletes Camptotriletes sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Caytonia Caytonia oncodes USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Caytonia Caytonia sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Cedrus Cedrus sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Chomotriletes Chomotriletes anagrammensis USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Chomotriletes Chomotriletes sp USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Chomotriletes Chomotriletes sp USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Cibotium Cibotium sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Cibotium Cibotium sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Coniferales Coniferales sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Coniferales Coniferales sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Coniferales Coniferales sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Cordaites Cordaites sp sp. nov. USSR(WSL) Rhaetian Liassic