Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Sphagnum Sphagnum USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Sterculia Sterculia USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Symplocos Symplocos USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Taxodiaceae Taxodiaceae USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Taxodium Taxodium USSR(Yakut ASSR) Early Eocene Early Oligocene
Tetraporites Tetraporites USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Tilia Tilia pseudoinstructa USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Trapa Trapa USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Tricolpopollenites Tricolpopollenites USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Tricolpopollenites Tricolpopollenites USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Tricolpopollenites Tricolpopollenites liblarensis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Tricolpopollenites Tricolpopollenites microhenrici USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Tricolpopollenites Tricolpopollenites ruptilis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Tricolporites Tricolporites erdtmanii USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Tricolporopollenites Tricolporopollenites cingulum USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Tricolporopollenites Tricolporopollenites eschweilerensis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Tricolporopollenites Tricolporopollenites heterobrochatus USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene