Author:
Raznitsyn,V.A.;Ivanishin,V.A.
Year:
1982
Title:
Devonian and Tournaisian deposits of Glinsko-Rozbyshevshiy and Lipovodolin Sko-Gadyach in the Dnieper-Donets Basin. (In: Tectonics and Stratigraphy.)
Foreign title:
Devonskie i Turneiskie otlozheniya Glinsko-Rozb' Shvskogo i Lipovodolinsko-Gadyachskogo Valov Dne Provsko-Donetskoy Vpadiny. (In: Tektonika i Stratigrafiya.)
Reference:
Raznitsyn,V.A. et al. (1982) Devonian and Tournaisian deposits of Glinsko-Rozbyshevshiy and Lipovodolin Sko-Gadyach in the Dnieper-Donets Basin. (In: Tectonics and Stratigraphy.) [ Devonskie i Turneiskie otlozheniya Glinsko-Rozb' Shvskogo i Lipovodolinsko-Gadyachskogo Valov Dne Provsko-Donetskoy Vpadiny. (In: Tektonika i Stratigrafiya.) ] Trudy Institut Geologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,Nauk.Respublikanskii Mezhvedomstvennyi Sbornik Vol. 23 P. 39- 45
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinus USSR(Ukrainian SSR) Devonian Tournaisian
Acanthotriletes Acanthotriletes rugosus USSR(Ukrainian SSR) Tournaisian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes basilaris USSR(Ukrainian SSR) Devonian Tournaisian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes compactus USSR(Ukrainian SSR) Tournaisian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes literatus USSR(Ukrainian SSR) Late Devonian Tournaisian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes malevkensis USSR(Ukrainian SSR) Tournaisian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes multiplicabilis USSR(Ukrainian SSR) Tournaisian
Dictyotriletes Dictyotriletes cingulizonate USSR(Ukrainian SSR) Devonian Tournaisian
Dictyotriletes Dictyotriletes magnus USSR(Ukrainian SSR) Late Devonian Tournaisian
Dictyotriletes Dictyotriletes subscabrum USSR(Ukrainian SSR) Tournaisian
Euryzonotriletes Euryzonotriletes tersus USSR(Ukrainian SSR) Tournaisian
Euryzonotriletes Euryzonotriletes varius USSR(Ukrainian SSR) Tournaisian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes explanatus USSR(Ukrainian SSR) Late Devonian Tournaisian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes hyalinus USSR(Ukrainian SSR) Late Devonian Tournaisian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes lepidophytus USSR(Ukrainian SSR) Late Devonian Tournaisian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes pallidus USSR(Ukrainian SSR) Late Devonian Tournaisian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes rugosiusculus USSR(Ukrainian SSR) Tournaisian