Author:
Udintseva,O.G.
Year:
1983
Title:
Characteristics of the formation of spore-pollen spectra in Lower Cretaceous strata at Site 398, DSDP, North Atlantic, Galicia Bank.
Foreign title:
Osobennosti Formirovaiya sporovo-pyl'tsevykh Spek Trov v Nizhnemelovykh otlozheniyakh Skv 398 Proyekt Glubokovodnogo Bureniya(Severnaya Atlan Tika,Banka Galisiya)
Reference:
Udintseva,O.G. (1983) Characteristics of the formation of spore-pollen spectra in Lower Cretaceous strata at Site 398, DSDP, North Atlantic, Galicia Bank. [ Osobennosti Formirovaiya sporovo-pyl'tsevykh Spek Trov v Nizhnemelovykh otlozheniyakh Skv 398 Proyekt Glubokovodnogo Bureniya(Severnaya Atlan Tika,Banka Galisiya) ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR.Sverdlovsk USSR.Palinologiya i Paleogeografiya.Materialya Iv Vsesoyuzon Palinologicheskoi Konferentsnn(1981) P. 41- 48
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Appendicisporites Appendicisporites matesovae Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Appendicisporites Appendicisporites sp sp. nov. Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Appendicisporites Appendicisporites tricornitatus Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Cerebropollenites Cerebropollenites mesozoicus Atlantic Ocean Late Hauterivian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites dorogensis Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites hughesii Atlantic Ocean Late Hauterivian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites proxiradiatus Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites sp sp. nov. Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Classopollis Classopollis sp sp. nov. Atlantic Ocean Late Hauterivian Albian
Clavatipollenites Clavatipollenites hughesii Atlantic Ocean Aptian Albian
Clavatipollenites Clavatipollenites sp Atlantic Ocean Late Barremian
Costatoperforosporites Costatoperforosporites sp sp. nov. Atlantic Ocean Late Hauterivian Barremian
Cyathidites Cyathidites australis Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Cyathidites Cyathidites minor Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Ephedripites Ephedripites sp Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Foveotriletes Foveotriletes subtriangularis Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian
Gleicheniidites Gleicheniidites senonicus Atlantic Ocean Late Hauterivian Early Barremian