Author:
Kutukov,A.V.;Kuznetsov,Y.I.;Vetchinkin,V.E.;Naborshchikova,N.M.;Svetlova,V.A.
Year:
1973
Title:
Stratigraphy, lithology and petroliferous Carboniferous deposits in the section of the Bereznikovsk producing well. (In: Geologiya i Neftegazonoshost Severa Ural-Povolzhya. S.H.Shikhov, editor)
Foreign title:
Stratigrafiya,Litologiya i Neftenoshosi Kamennou Golnykh otlozhenii v Razreze Berezikovskoi Opor Noi Skvazhiny. (In-Geologiya i Neftegazonoshost Severa Ural-Povolzhya. S.H.Shikhov,editor)
Reference:
Kutukov,A.V. et al. (1973) Stratigraphy, lithology and petroliferous Carboniferous deposits in the section of the Bereznikovsk producing well. (In: Geologiya i Neftegazonoshost Severa Ural-Povolzhya. S.H.Shikhov, editor) [ Stratigrafiya,Litologiya i Neftenoshosi Kamennou Golnykh otlozhenii v Razreze Berezikovskoi Opor Noi Skvazhiny. (In-Geologiya i Neftegazonoshost Severa Ural-Povolzhya. S.H.Shikhov,editor) ] Trudy VNIGNI,Kamskoe Otdelenie Vol. 123 P. 207- 238
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes ferus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Acanthotriletes Acanthotriletes mirus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinosus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Dictyotriletes Dictyotriletes tenellus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes fimbriatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes macrodiscus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes megalothelis USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes subcrenatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes subcrenatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes trivialis USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes pusillus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Leiotriletes Leiotriletes microrugosus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian Early Visean
Leiotriletes Leiotriletes minutissimus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Leiotriletes Leiotriletes subintortus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian
Lophotriletes Lophotriletes fungiformis USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Stenozonotriletes Stenozonotriletes literatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Trachytriletes Trachytriletes punctulatus USSR(Permsk Oblast) Late Tournaisian Early Visean