Author:
Zosimovich,V.Y.
Year:
1972
Title:
Oligocene deposits of the South-Eastern Part of the Dnieper-Donetes Depression
Foreign title:
Oligotsenovi vidkladi Pivdenno-Skhidnoi chastini Dniprovsko-Donetskoi Zapadini
Reference:
Zosimovich,V.Y. (1972) Oligocene deposits of the South-Eastern Part of the Dnieper-Donetes Depression [ Oligotsenovi vidkladi Pivdenno-Skhidnoi chastini Dniprovsko-Donetskoi Zapadini ] Tektonika i Stratigrafiya,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,Institut Geologicheskikh Nauk Vol. 1972 # 2 P. 48- 56
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Ukrainian SSR) Late Oligocene
Alnus Alnus USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Castanea Castanea USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Cedrus Cedrus USSR(Ukrainian SSR) Oligocene
Glyptostrobus Glyptostrobus USSR(Ukrainian SSR) Late Oligocene
Lycopodium Lycopodium USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Myrica Myrica USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Nyssa Nyssa USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Pinaceae Pinaceae USSR(Ukrainian SSR) Oligocene
Pinus Pinus USSR(Ukrainian SSR) Oligocene
Platycarya Platycarya USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Podocarpus Podocarpus USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Quercus Quercus USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Rhus Rhus USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Salvinia Salvinia USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Sciadopitys Sciadopitys USSR(Ukrainian SSR) Late Oligocene
Selaginella Selaginella USSR(Ukrainian SSR) Early Oligocene Middle Oligocene