Author:
Dort-Golts,Y.E.;Terekhova,V.E.;Belaya,B.V.
Year:
1975
Title:
New data on the stratigraphy of Oligoce-Miocene Non-Marine deposits of the Kutinsk Depression of Anadir River Basin
Foreign title:
Novye dannye o stratigrafii Oligotsen-Miotseno Vykh Kontinental'Nykh otlozhenii Kutinskoi Depressii Basseina R Anadyr'
Reference:
Dort-Golts,Y.E. et al. (1975) New data on the stratigraphy of Oligoce-Miocene Non-Marine deposits of the Kutinsk Depression of Anadir River Basin [ Novye dannye o stratigrafii Oligotsen-Miotseno Vykh Kontinental'Nykh otlozhenii Kutinskoi Depressii Basseina R Anadyr' ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Izdatelstvo, Akademiya Nauk SSSR. "Nauka" # 7 P. 132- 139
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Acer Acer USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Alnaster Alnaster USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Alnus Alnus USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Artemisia Artemisia USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Betula Betula USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Botrychium Botrychium USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Bryales Bryales USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Carpinus Carpinus USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Caryophyllaceae Caryophyllaceae USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Castanea Castanea USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Cedrus Cedrus USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Celtis Celtis USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene
Cibotium Cibotium USSR(Siberia) Late Oligocene Middle Miocene