Author:
Ilyina,V.I.;Teslenko,V.
Year:
1971
Title:
On the Lower-Middle Division of the Jurassic system in the non-marine Jurassic Beds, Siberia.
Foreign title:
K voprosu o Granitse Mezhou Nizhnim i Srednim Otdelomi Yurskoi Snstemy v Kontinental'Nykh Tolshchakh Sibiri
Reference:
Ilyina,V.I. et al. (1971) On the Lower-Middle Division of the Jurassic system in the non-marine Jurassic Beds, Siberia. [ K voprosu o Granitse Mezhou Nizhnim i Srednim Otdelomi Yurskoi Snstemy v Kontinental'Nykh Tolshchakh Sibiri ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Izdatelstvo, Akademiya Nauk SSSR. "Nauka" # 8 P. 3- 10
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Bennettitales Bennettitales USSR(Siberia) Middle Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes tenellus USSR(Siberia) Middle Jurassic
Caytonipollenites Caytonipollenites sp USSR(Siberia) Middle Jurassic
Cheiropleuria Cheiropleuria USSR(Siberia) Middle Jurassic
Classopollis Classopollis USSR(Siberia) Middle Jurassic
Clathropteris Clathropteris USSR(Siberia) Middle Jurassic
Clathropteris Clathropteris obovata USSR(Siberia) Middle Jurassic
Coniferales Coniferales USSR(Siberia) Middle Jurassic
Coniopteris Coniopteris USSR(Siberia) Middle Jurassic
Contignisporites Contignisporites problematicus USSR(Siberia) Middle Jurassic
Dicroidium Dicroidium USSR(Siberia) Middle Jurassic
Duplexisporites Duplexisporites anagrammensis USSR(Siberia) Middle Jurassic
Ginkgoales Ginkgoales USSR(Siberia) Middle Jurassic
Klukisporites Klukisporites sp USSR(Siberia) Middle Jurassic
Leiotriletes Leiotriletes USSR(Siberia) Middle Jurassic
Leiotriletes Leiotriletes incertus USSR(Siberia) Middle Jurassic
Lycopodiaceae Lycopodiaceae USSR(Siberia) Middle Jurassic