Author:
Kovalskaya,V.T.
Year:
1983
Title:
Palynological basis for the Creation of Lower Cretaceous deposits of the Ebelyakh River Basin (Northern Yakuts)
Foreign title:
Palinologicheskoe Oboshovanie Vyadedeniya Nizhne Melovyakh otlozheni v Basseine Reki Ebelyakh (Severnaya Yakutiya)(In-Stratigrafiya i korrel Yatsiya Osadkov Metodami palinologii-G.N.Papyulov-Ed)
Reference:
Kovalskaya,V.T. (1983) Palynological basis for the Creation of Lower Cretaceous deposits of the Ebelyakh River Basin (Northern Yakuts) [ Palinologicheskoe Oboshovanie Vyadedeniya Nizhne Melovyakh otlozheni v Basseine Reki Ebelyakh (Severnaya Yakutiya)(In-Stratigrafiya i korrel Yatsiya Osadkov Metodami palinologii-G.N.Papyulov-Ed) ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR.Sverdlovsk USSR.Palinologiya i Paleogeografiya.Materialya Iv Vsesoyuzon Palinologicheskoi Konferentsnn(1981) P. 138- 141
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian Early Aptian
Acritarch Acritarch USSR(Yakut ASSR) Hauterivian Aptian
Anemia Anemia USSR(Yakut ASSR) Late Valanginian Early Hauterivian
Araucaria Araucaria USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian Early Aptian
Bennettitaceae Bennettitaceae USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian Early Aptian
Camptotriletes Camptotriletes USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian Early Hauterivian
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian
Caytonia Caytonia USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian
Cedrus Cedrus USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian
Cibotium Cibotium junctum USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian Early Hauterivian
Classopollis Classopollis sp USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian Early Aptian
Cyathidites Cyathidites sp USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian Early Aptian
Dacrydium Dacrydium USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian
Densoisporites Densoisporites USSR(Yakut ASSR) Middle Valanginian