Author:
Chlonova,A.F.
Year:
1964
Title:
The use of natural and artificial classification systems in defining fossil spore and pollen grains. (In: Taxonomy and methods for the study of fossil pollen and spores. V.N.Saks and A.F.Khlonova, editors)
Foreign title:
I Spol'Zovanie Estestvennoi i Iskusstvennykh Sistem klassifiktsii Pri Opredelenii Iskopaemykh Pyltsevykh Zeren i spor. (In-Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh pyl'tsy i spor.,V.N. Saks and A.F.Chlonova,editors)
Reference:
Chlonova,A.F. (1964) The use of natural and artificial classification systems in defining fossil spore and pollen grains. (In: Taxonomy and methods for the study of fossil pollen and spores. V.N.Saks and A.F.Khlonova, editors) [ I Spol'Zovanie Estestvennoi i Iskusstvennykh Sistem klassifiktsii Pri Opredelenii Iskopaemykh Pyltsevykh Zeren i spor. (In-Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh pyl'tsy i spor.,V.N. Saks and A.F.Chlonova,editors) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Izdatelstvo, Akademiya Nauk SSSR. "Nauka" (Novosibirsk) Vol. 12 P. 30- 33
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cirratriradites Cirratriradites Nd Nd
Podozamites Podozamites Nd Nd
Schizosporis Schizosporis Nd Nd
Selaginella Selaginella Nd Nd