Author:
Chibrikova,E.V.
Year:
1983
Title:
Palynological substantiation of the boundaries and differentiation of Middle Devonian. (In: The Middle Devonian of the USSR, Its Boundaries and Differentiation into Stages)
Foreign title:
Palinologicheskoe Ovosnovaie Granits i Raschlenen Iy Srelnego Devona(In-Srednii Devon SSSR Ego Granitsy i Yarusnoe Raschlenenie Proizvodstvennoe Geologicheskoe Ob'Edinenie Bashkireologiya Mg Rsfsr)
Reference:
Chibrikova,E.V. (1983) Palynological substantiation of the boundaries and differentiation of Middle Devonian. (In: The Middle Devonian of the USSR, Its Boundaries and Differentiation into Stages) [ Palinologicheskoe Ovosnovaie Granits i Raschlenen Iy Srelnego Devona(In-Srednii Devon SSSR Ego Granitsy i Yarusnoe Raschlenenie Proizvodstvennoe Geologicheskoe Ob'Edinenie Bashkireologiya Mg Rsfsr) ] Bashkirskii Filnal,Institut Geologii,Akademiya Nauk SSR,Mezhvedemstvennyi Stratigrafich Komitet SSSR P. 25- 27
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(Urals) Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(Russian Platform) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes extensus USSR(Urals) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes extensus USSR(Russian Platform) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes violabilis USSR(Urals) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes violabilis USSR(Russian Platform) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes vorobjensis USSR(Urals) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes vorobjensis USSR(Russian Platform) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes celeber USSR(Urals) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes celeber USSR(Russian Platform) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes inassuetus USSR(Urals) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes inassuetus USSR(Russian Platform) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes polymorphus USSR(Urals) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sterlibaschevensis USSR(Urals) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sterlibaschevensis USSR(Russian Platform) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes trisulcus USSR(Urals) Middle Devonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes trisulcus USSR(Russian Platform) Middle Devonian