Author:
Orlova,E.F.;Sadovinikov,G.N.
Year:
1974
Title:
Upper Permian and Triassic stratigraphy of rocks from the southeast part of the Tungussian Syneclise.
Foreign title:
Stratigrafiya verkhepermskikh i Triascovykh Otlo Zhenii Yugo-Vostochoi Chasti Turgusskoi Sinekizy
Reference:
Orlova,E.F. et al. (1974) Upper Permian and Triassic stratigraphy of rocks from the southeast part of the Tungussian Syneclise. [ Stratigrafiya verkhepermskikh i Triascovykh Otlo Zhenii Yugo-Vostochoi Chasti Turgusskoi Sinekizy ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1974 # 4 P. 125- 133
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes heterodontus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes ingentis USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes mediaspinosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes olligodonthus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes rectispinus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Alisporites Alisporites sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Apiculatisporites Apiculatisporites acutus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Apiculatisporites Apiculatisporites incurvispinus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Apiculatisporites Apiculatisporites spiniger USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes angaricus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Azonaletes Azonaletes amphistomus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Azonaletes Azonaletes caperatus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Azonaletes Azonaletes involutus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Azonaletes Azonaletes polypyrenus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian