Author:
Kyrbezhekova,A.N.
Year:
1970
Title:
Spore-pollen complexes in sediments inclosed in basalts of the Chernysheva Range. (In: Upper Paleozoic Terrigenous Deposits of the Urals.)
Foreign title:
Dporovo-pyl'tsevye Komplleksy Osadkov, Zaklyuchayushchikh Bazal'Ty Gryady Chernysheva. (In: Verkhne Paleozoiskie Terrigennye Otlozheniya Urala.)
Reference:
Kyrbezhekova,A.N. (1970) Spore-pollen complexes in sediments inclosed in basalts of the Chernysheva Range. (In: Upper Paleozoic Terrigenous Deposits of the Urals.) [ Dporovo-pyl'tsevye Komplleksy Osadkov, Zaklyuchayushchikh Bazal'Ty Gryady Chernysheva. (In: Verkhne Paleozoiskie Terrigennye Otlozheniya Urala.) ] Trudy Institut Geologiya i Geokhimiya Goryuchikh,Uralskii Filial,Akademiya Nauk SSR Vol. 88 P. 61- 73
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Pre-Urals) Tatarian Induan
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Pre-Urals) Tatarian Keuper
Acanthotriletes Acanthotriletes sp sp. nov. USSR(Pre-Urals) Induan
Agathis Agathis sp sp. nov. USSR(Pre-Urals) Keuper
Aletes Aletes onulatus USSR(Pre-Urals) Keuper
Alisporites Alisporites nuthallensis USSR(Pre-Urals) Tatarian Induan
Alisporites Alisporites sp USSR(Pre-Urals) Tatarian Induan
Araucaria Araucaria sp USSR(Pre-Urals) Induan
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Pre-Urals) Tatarian Induan
Araucariaceae Araucariaceae sp sp. nov. USSR(Pre-Urals) Induan
Azonaletes Azonaletes USSR(Pre-Urals) Induan
Azonaletes Azonaletes microdictyus USSR(Pre-Urals) Tatarian Induan
Azonaletes Azonaletes micropyrenus USSR(Pre-Urals) Tatarian Induan
Azonaletes Azonaletes pastillus USSR(Pre-Urals) Tatarian Induan
Azonaletes Azonaletes sp USSR(Pre-Urals) Induan Keuper
Azonaletes Azonaletes sp sp. nov. USSR(Pre-Urals) Tatarian Keuper
Azonaletes Azonaletes tenuis USSR(Pre-Urals) Tatarian Induan