Author:
Fedotova,L.I.;Krugovykh,V.V.
Year:
1986
Title:
News in stratigraphy of Upper Paleozoic sediments in the Anabarskaya Anteclise
Foreign title:
Novoe v stratigrafii Verknepaleozoiskikh otlozhenii Anabarskoi Anteklizy
Reference:
Fedotova,L.I. et al. (1986) News in stratigraphy of Upper Paleozoic sediments in the Anabarskaya Anteclise [ Novoe v stratigrafii Verknepaleozoiskikh otlozhenii Anabarskoi Anteklizy ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1986 # 8 P. 48- 57
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes hirtellus USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Alisporites Alisporites australis USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Apiculatisporites Apiculatisporites USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Capillatisporites Capillatisporites lunatus USSR(Yakut ASSR) Middle Carboniferous Late Carboniferous
Cirratriradites Cirratriradites gracilis USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Cladaitina Cladaitina dibnerae USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Cordaitina Cordaitina abutiloida USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Cordaitina Cordaitina rotata USSR(Yakut ASSR) Permian
Cordaitina Cordaitina stenolimbata USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Cordaitina Cordaitina tuberculata USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Cyathidites Cyathidites microreticularis USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Cyclobaculisporites Cyclobaculisporites gibberulus USSR(Yakut ASSR) Middle Carboniferous Late Carboniferous
Cyclobaculisporites Cyclobaculisporites larvatus USSR(Yakut ASSR) Middle Carboniferous Late Carboniferous
Cyclobaculisporites Cyclobaculisporites trichacanthus USSR(Yakut ASSR) Middle Carboniferous Permian
Cyclogranisporites Cyclogranisporites osmundae USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Divarisaccites Divarisaccites spongiosus USSR(Yakut ASSR) Late Permian
Florinites Florinites grandis USSR(Yakut ASSR) Middle Carboniferous Late Carboniferous