Author:
Gurevich,A.B.;Verbitskaya,N.G.;Lipatova,V.A.;Faddeeva,I.Z.
Year:
1984
Title:
Stratigraphy of Upper Paleozoic Coal bearing Depo Sits of the northeastern part of the Tunguska Basin
Foreign title:
Stratigrafiya verkhnepaleozoiskikh Uglenoshykh otlozhenii Severo-Vostochnoi Chasti Tungusskogo Basseina
Reference:
Gurevich,A.B. et al. (1984) Stratigraphy of Upper Paleozoic Coal bearing Depo Sits of the northeastern part of the Tunguska Basin [ Stratigrafiya verkhnepaleozoiskikh Uglenoshykh otlozhenii Severo-Vostochnoi Chasti Tungusskogo Basseina ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1984 # 5 P. 61- 71
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acritarch Acritarch USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Alisporites Alisporites nuthallensis USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Apiculatisporites Apiculatisporites hispidus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Apiculatisporites Apiculatisporites spinosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Permian
Calamospora Calamospora microrugosa USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Permian
Cladaitina Cladaitina sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Cordaitina Cordaitina angustelimbata USSR(Krasnoyarsk Kray) Permian
Cordaitina Cordaitina convallata USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Cordaitina Cordaitina rotata USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Carboniferous Early Permian
Cordaitina Cordaitina rugulifera USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Permian
Cordaitina Cordaitina sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Cordaitina Cordaitina uralensa USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Carboniferous Early Permian
Crucisaccites Crucisaccites variosulcatus USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Cyclobaculisporites Cyclobaculisporites gibberulus USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Carboniferous Late Carboniferous
Cyclobaculisporites Cyclobaculisporites trichacanthus USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Carboniferous Late Carboniferous
Disaccites Disaccites sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian
Equisetosporites Equisetosporites sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Late Permian