Author:
Zhidovinov,N.Ya.;Karmishina,G.I.;Romanov,A.A.;Sedaikin,V.M.;Kovalenko,N.D.;Kuznetsova,N.I.;Fedkova,Z.N.;Bukina,.T.F.;Eremin,V.N.
Year:
1984
Title:
Support sections in Pliocene and Pliestocene deposits of Lower Povolzh'ya, (Koshelivsk, Novouzensk and El'tonsk Districts). (In: Anthropogene of Eurasia. M.M.Kamaletdinov and V.L.Vakhimovich, editors)
Foreign title:
Opornye Pazrezy Pliotzenovykh i Pleistotsenovykh otlozhenii Nizhnego Povoltz'Ya(In-Antropogen Evrazii Edited By M.A.Kamateldinov & V.L.Yakhimovich)
Reference:
Zhidovinov,N.Y. et al. (1984) Support sections in Pliocene and Pliestocene deposits of Lower Povolzh'ya, (Koshelivsk, Novouzensk and El'tonsk Districts). (In: Anthropogene of Eurasia. M.M.Kamaletdinov and V.L.Vakhimovich, editors) [ Opornye Pazrezy Pliotzenovykh i Pleistotsenovykh otlozhenii Nizhnego Povoltz'Ya(In-Antropogen Evrazii Edited By M.A.Kamateldinov & V.L.Yakhimovich) ] Bashkirskii Filnal,Institut Geologii,Akademiya Nauk SSR,Mezhvedemstvennyi Stratigrafich Komitet SSSR P. 34- 52
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Urals) Late Neogene
Acer Acer USSR(Urals) Late Neogene
Alnus Alnus USSR(Urals) Late Neogene
Alnus Alnus USSR(Urals) Late Neogene
Artemisia Artemisia USSR(Urals) Late Neogene
Betula Betula USSR(Urals) Late Neogene
Carpinus Carpinus USSR(Urals) Late Neogene
Carya Carya USSR(Urals) Late Neogene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Urals) Late Neogene
Compositae Compositae USSR(Urals) Late Neogene
Corylus Corylus USSR(Urals) Late Neogene
Ericaceae Ericaceae USSR(Urals) Late Neogene
Juglans Juglans USSR(Urals) Late Neogene
Picea Picea USSR(Urals) Late Neogene
Pinus Pinus USSR(Urals) Late Neogene
Poaceae Poaceae USSR(Urals) Late Neogene
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Urals) Late Neogene