Author:
Verbitskaya,Z.I.
Year:
1967
Title:
Towards detailed stratigraphic separation of Cretaceous deposits of Southern Primorsk from palinological data. (In: Stratigraphy and Paleontology of Mesozoic and Paleogene-Neogene Continental deposits of the Asiatic Part of the USSR.)
Foreign title:
K Detal'Nomy stratigraficheskomi Raschleneniyu Melovykh otlozhenii Yuzhnogo Primor'Ya po palino Logicheskim dannyn. (In-Stratigrafiya i Paleontologiya Mezozoiskikh i Paleogen-Neogenovykh Kontinental'nykh otlozhenii Aziatskoi Chasti SSSR)
Reference:
Verbitskaya,Z.I. (1967) Towards detailed stratigraphic separation of Cretaceous deposits of Southern Primorsk from palinological data. (In: Stratigraphy and Paleontology of Mesozoic and Paleogene-Neogene Continental deposits of the Asiatic Part of the USSR.) [ K Detal'Nomy stratigraficheskomi Raschleneniyu Melovykh otlozhenii Yuzhnogo Primor'Ya po palino Logicheskim dannyn. (In-Stratigrafiya i Paleontologiya Mezozoiskikh i Paleogen-Neogenovykh Kontinental'nykh otlozhenii Aziatskoi Chasti SSSR) ] Laboratoriya Kontinental'nykh Obraz,Akademiya Nauk SSR P. 112- 118
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Cedrus Cedrus USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Dicksoniaceae Dicksoniaceae USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Leiotriletes Leiotriletes bujargiensis USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Leiotriletes Leiotriletes triangularis USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Leiotriletes Leiotriletes virgatus USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Phlebopteris Phlebopteris USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Pinaceae Pinaceae USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous
Protoquercus Protoquercus USSR(Primorsk Kray) Early Cretaceous