Author:
Kovalchuk,G.M.
Year:
1961
Title:
Paleobotanical characteristic of the Lower Mesozoic deposits of Kenderlykskoi Muldya. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 1.)
Foreign title:
Paleobotanicheskaya kharakteristka Nizhnemezozois Kikh otlozhenii Kenderlykskoi Muldya. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 1)
Reference:
Kovalchuk,G.M. (1961) Paleobotanical characteristic of the Lower Mesozoic deposits of Kenderlykskoi Muldya. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 1.) [ Paleobotanicheskaya kharakteristka Nizhnemezozois Kikh otlozhenii Kenderlykskoi Muldya. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 1) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 12 P. 207- 218
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Bennettitales Bennettitales USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Camptotriletes Camptotriletes USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Caytonia Caytonia sp USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Caytoniales Caytoniales USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Cheiropleuria Cheiropleuria sp USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Chomotriletes Chomotriletes USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Coniferales Coniferales USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Cupressacites Cupressacites minor USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Cupressacites Cupressacites russeus USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Cycadales Cycadales USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Cycas Cycas glabra USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Dipteridaceae Dipteridaceae USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Equisetaceae Equisetaceae USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Florinites Florinites sp USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic
Ginkgo Ginkgo typica USSR(Kazakh SSR) Early Mesozoic