Author:
Bolkhovitina,N.A.;Barkhatnaya,I.N.;Vinogradova,K.V.;Kotova,I.V.;Petrosyants,M.A.;Pozetova,L.S.;Tarasova,L.O.;Fokina,N.I.
Year:
1967
Title:
Devolopment of vegetation in the Southern Region of Central Asia during the Jurassic and Cretaceous Periods (from palynological data). (In: Stratigraphy and Paleontology of Mesozoic and Paleogene-Neogene Continental deposits of the Asiatic Part of the USSR.)
Foreign title:
Razvitie Rastitel'nosti Zapadnykh Raionov Srednei Azii v Yurskom i Melovom Perodakh(Po Pallynlogicke Skim Kannym). (In-Stratigrafiya i Paleontologiya Mezozoiskikh i Paleogen-Neogenovykh Kontinental'nykh otlozhenii Aziatskoi Chasti SSSR)
Reference:
Bolkhovitina,N.A. et al. (1967) Devolopment of vegetation in the Southern Region of Central Asia during the Jurassic and Cretaceous Periods (from palynological data). (In: Stratigraphy and Paleontology of Mesozoic and Paleogene-Neogene Continental deposits of the Asiatic Part of the USSR.) [ Razvitie Rastitel'nosti Zapadnykh Raionov Srednei Azii v Yurskom i Melovom Perodakh(Po Pallynlogicke Skim Kannym). (In-Stratigrafiya i Paleontologiya Mezozoiskikh i Paleogen-Neogenovykh Kontinental'nykh otlozhenii Aziatskoi Chasti SSSR) ] Laboratoriya Kontinental'nykh Obraz,Akademiya Nauk SSR P. 155- 161
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anacolosidites Anacolosidites USSR(Kazakh SSR) Santonian
Anemia Anemia aurifera USSR(Kazakh SSR) Berriasian Albian
Anemia Anemia imperfecta USSR(Kazakh SSR) Albian Santonian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Kazakh SSR) Berriasian Maastrichtian
Anemia Anemia matesovae USSR(Kazakh SSR) Coniacian Maastrichtian
Bennettitales Bennettitales USSR(Kazakh SSR) Toarcian Barremian
Brachyphyllum Brachyphyllum USSR(Kazakh SSR) Hettangian Campanian
Camptotriletes Camptotriletes anagrammensis USSR(Kazakh SSR) Hettangian Bathonian
Cibotium Cibotium USSR(Kazakh SSR) Aalenian Hauterivian
Classopollis Classopollis USSR(Kazakh SSR) Toarcian Maastrichtian
Conclavipollis Conclavipollis sp USSR(Kazakh SSR) Coniacian Maastrichtian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Kazakh SSR) Hettangian Maastrichtian
Cupanieidites Cupanieidites USSR(Kazakh SSR) Santonian Maastrichtian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Toarcian Maastrichtian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Valanginian Campanian
Cycadales Cycadales USSR(Kazakh SSR) Toarcian Turonian
Divisisporites Divisisporites euskirchenensis USSR(Kazakh SSR) Berriasian Santonian