Author:
Chalyshev,V.I.;Baryukhina,L.M.
Year:
1964
Title:
New information of the age of the Coal deposits along Suraka Stream in Bashkiria
Foreign title:
Novye dannye o vozraste Yglenoshykh otlozhenii Ruch'Ya Surakaya v Bashkiri
Reference:
Chalyshev,V.I. et al. (1964) New information of the age of the Coal deposits along Suraka Stream in Bashkiria [ Novye dannye o vozraste Yglenoshykh otlozhenii Ruch'Ya Surakaya v Bashkiri ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 39 # 3 P. 67- 70
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes spinosellus USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Agathis Agathis sp USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Asaccites Asaccites USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Azonaletes Azonaletes USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Bennettitales Bennettitales USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Bennettites Bennettites sp USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Calamitaceae Calamitaceae USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Caytoniales Caytoniales USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Cycadales Cycadales USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Cyclina Cyclina glabra USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Dipterella Dipterella oblatinoides USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Dipteridaceae Dipteridaceae USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Dipteridaceaeauritulina Dipteridaceaeauritulina obtusior USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Equisetites Equisetites rotundus USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic
Euryzonotriletes Euryzonotriletes microdiscus USSR(Bashkir ASSR) Late Triassic