Author:
Orlov,I.V.;Stukalova,N.I.
Year:
1960
Title:
On the question of the age of the Coal-bearing Suite of the Karaganda Basin and of the PossibiliIty of their correlation with Upper Palaeozoic deposits of other Regions of Central Kazakhstan
Foreign title:
K voprosy o vozraste Uglenoshykh Svit Karagandin Skogo Basserina i o Vozmozhnosti Parallelizatsin Ikh S verkhnepaleozoiskimi otlozheniyami Drugikh Raionov Tsentral'nogo Kazakhstana
Reference:
Orlov,I.V. et al. (1960) On the question of the age of the Coal-bearing Suite of the Karaganda Basin and of the PossibiliIty of their correlation with Upper Palaeozoic deposits of other Regions of Central Kazakhstan [ K voprosy o vozraste Uglenoshykh Svit Karagandin Skogo Basserina i o Vozmozhnosti Parallelizatsin Ikh S verkhnepaleozoiskimi otlozheniyami Drugikh Raionov Tsentral'nogo Kazakhstana ] Trudy Institut Geologicheskikh,Akademiya Nauk Kazakhskoi SSR,Nauk Vol. 2 P. 172- 183
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Angaropteritriletes Angaropteritriletes USSR(Kazakh SSR) Late Visean Namurian
Azonaletes Azonaletes USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Calamotriletes Calamotriletes USSR(Kazakh SSR) Late Visean Namurian
Coniferales Coniferales USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Cordaitozonaletes Cordaitozonaletes rugulifer USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Cordaitozonaletes Cordaitozonaletes stipticus USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Cycadofilicitriletes Cycadofilicitriletes USSR(Kazakh SSR) Late Visean Namurian
Cycadofilicizonotriletes Cycadofilicizonotriletes indecorus USSR(Kazakh SSR) Late Visean Namurian
Lycopoditriletes Lycopoditriletes USSR(Kazakh SSR) Middle Visean
Lycopodizonotriletes Lycopodizonotriletes USSR(Kazakh SSR) Middle Visean
Noeggerathiopsidozonaletes Noeggerathiopsidozonaletes angustelimbatus USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Noeggerathiopsidozonaletes Noeggerathiopsidozonaletes rotatus USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Paleoconiferae Paleoconiferae USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Paleopinus Paleopinus USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Protocedrus Protocedrus USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Protodiploxypinus Protodiploxypinus USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous
Protohaploxypinus Protohaploxypinus USSR(Kazakh SSR) Late Carboniferous