Author:
Pavlov,V.V.
Year:
1970
Title:
Palynological substantiation of the boundry of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the Urkyuk-Khaya Promatory, (Pakhsa Peninsula, Anabar Gulf).
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnobanie Granitzy verkheyurs Kikh i Nizhemelovykh otlozhenie na Myse Urdyuk-Khaya(P-Ov Pakhsa,Anabarskii Zaliv)
Reference:
Pavlov,V.V. (1970) Palynological substantiation of the boundry of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the Urkyuk-Khaya Promatory, (Pakhsa Peninsula, Anabar Gulf). [ Palinologicheskoe Obosnobanie Granitzy verkheyurs Kikh i Nizhemelovykh otlozhenie na Myse Urdyuk-Khaya(P-Ov Pakhsa,Anabarskii Zaliv) ] Uchenye Zapiski(Science Notes), Paleontologiya i Biostratigrafiya (NIIGA) Ministerstvo Geologii SSR # 29 P. 32- 35
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anemia Anemia sp USSR(Yakut ASSR) Berriasian
Anemia Anemia tricostata USSR(Yakut ASSR) Berriasian
Araucaria Araucaria sp USSR(Yakut ASSR) Berriasian Early Valanginian
Bennettitales Bennettitales USSR(Yakut ASSR) Late Volgian Early Valanginian
Brachyphyllum Brachyphyllum sp USSR(Yakut ASSR) Late Volgian
Bryales Bryales USSR(Yakut ASSR) Early Valanginian
Caytonia Caytonia sp USSR(Yakut ASSR) Berriasian Early Valanginian
Cibotium Cibotium junctum USSR(Yakut ASSR) Late Volgian Early Valanginian
Coniferae Coniferae sp USSR(Yakut ASSR) Late Volgian Early Valanginian
Coniopteris Coniopteris divaricata USSR(Yakut ASSR) Late Volgian Berriasian
Coniopteris Coniopteris onychioides USSR(Yakut ASSR) Berriasian Early Valanginian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Yakut ASSR) Late Volgian Early Valanginian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Yakut ASSR) Berriasian
Cycas Cycas elliptica USSR(Yakut ASSR) Late Volgian Early Valanginian
Cycas Cycas sp USSR(Yakut ASSR) Berriasian Early Valanginian
Ginkgo Ginkgo elongata USSR(Yakut ASSR) Late Volgian Early Valanginian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Yakut ASSR) Berriasian Early Valanginian