Author:
Voevodova,E.M.
Year:
1964
Title:
Description of spores and pollen in Lower Cretaceous deposits North East USSR-Zyryansk and Khasynsk Coal Fields. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Opisanie spor i Pyl'sSty iz Nizhemelovykh otlozhen Ii Severo-Vostoka Sssr-Zyryanskogo i Khasynskogo Mestorozhoenii Uglya. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Voevodova,E.M. (1964) Description of spores and pollen in Lower Cretaceous deposits North East USSR-Zyryansk and Khasynsk Coal Fields. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Opisanie spor i Pyl'sSty iz Nizhemelovykh otlozhen Ii Severo-Vostoka Sssr-Zyryanskogo i Khasynskogo Mestorozhoenii Uglya. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 296- 310
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Barremian Albian
Adiantum Adiantum mollis USSR(Magadan Oblast) Barremian Albian
Adiantum Adiantum sp sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Barremian Albian
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous Albian
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous
Anemia Anemia tricostata USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous
Bennettites Bennettites dilucidus USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous Albian
Betula Betula sp sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous Albian
Blechnum Blechnum brachylobatum USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous
Cedrus Cedrus parvisaccata USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Barremian Albian
Equisetum Equisetum chassynense sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Barremian Albian
Equisetum Equisetum sp.1 sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Barremian Albian
Equisetum Equisetum sp.2 sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Barremian Albian
Equisetum Equisetum sp.3 sp. nov. USSR(Magadan Oblast) Barremian Albian
Ginkgo Ginkgo typica USSR(Magadan Oblast) Early Cretaceous Albian