Author:
Koltsova,T.T.;Martynova,E.I.;Agranovskaja,N.A.;Botscharnikova,A.D.;Poluchina,V.A.
Year:
1964
Title:
Description of spores and pollen in Lower Cretaceous deposits of the East Sloper of the northern Urals and Transurals. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Opisanie spor i pyl'tsy iz Nizhneme Melovykh Otloz Henii Vostochnogo Sklona Severnogo Urala i Zaural' Ya. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Koltsova,T.T. et al. (1964) Description of spores and pollen in Lower Cretaceous deposits of the East Sloper of the northern Urals and Transurals. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Opisanie spor i pyl'tsy iz Nizhneme Melovykh Otloz Henii Vostochnogo Sklona Severnogo Urala i Zaural' Ya. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 206- 251
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Stenozonotriletes Stenozonotriletes concavus USSR(Urals) Hauterivian Barremian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes pumilus USSR(Urals) Hauterivian Barremian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes pumilus USSR(Urals) Hauterivian Barremian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes sp sp. nov. USSR(Urals) Hauterivian Barremian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes sp sp. nov. USSR(Urals) Hauterivian Barremian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes sp sp. nov. USSR(Urals) Hauterivian Barremian
Taxodiaceae Taxodiaceae sp sp. nov. USSR(Urals) Aptian
Tetraporina Tetraporina quadrata USSR(Urals) Hauterivian Barremian
Trachytriletes Trachytriletes sp.1 sp. nov. USSR(Urals) Hauterivian Barremian
Woodsia Woodsia reticulata USSR(Urals) Hauterivian Barremian