Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1964
Title:
Lower Cretaceous spore-pollen complexes Anabar-Kha Tanga interfluv, Khatanga and Pre-Verkhoyansk Synec Lises and Vilyuy Depression. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Nizhne-Melovye sporovo-pyl'tsevye kompleksy Anaba Ro-Khtangskogo Mezhdurech'Ya,Khatangskogo i Priver Khoyanskogo Progibov i Vilyuiskoi Vpadiny. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1964) Lower Cretaceous spore-pollen complexes Anabar-Kha Tanga interfluv, Khatanga and Pre-Verkhoyansk Synec Lises and Vilyuy Depression. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Nizhne-Melovye sporovo-pyl'tsevye kompleksy Anaba Ro-Khtangskogo Mezhdurech'Ya,Khatangskogo i Priver Khoyanskogo Progibov i Vilyuiskoi Vpadiny. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 102- 115
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Yakut ASSR) Aptian
Adiantum Adiantum mollis USSR(Yakut ASSR) Early Cretaceous
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Yakut ASSR) Early Cretaceous
Alsophila Alsophila asperata USSR(Yakut ASSR) Early Cretaceous
Anagrammites Anagrammites imperfectus USSR(Yakut ASSR) Early Cretaceous
Anemia Anemia USSR(Yakut ASSR) Valanginian Early Aptian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Yakut ASSR) Valanginian
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Yakut ASSR) Early Cretaceous
Anemia Anemia exilioides USSR(Yakut ASSR) Neocomian Valanginian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Yakut ASSR) Early Cretaceous
Anemia Anemia remissa USSR(Yakut ASSR) Neocomian Valanginian
Anemia Anemia sp USSR(Yakut ASSR) Neocomian Albian
Anemia Anemia tricostata USSR(Yakut ASSR) Valanginian Albian
Anemia Anemia tripartita USSR(Yakut ASSR) Valanginian Hauterivian
Angiospermae Angiospermae USSR(Yakut ASSR) Albian
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Yakut ASSR) Valanginian Hauterivian
Bacculina Bacculina arctica USSR(Yakut ASSR) Aptian