Author:
Rotman,R.N.
Year:
1976
Title:
Some characteristic forms of angiosperm pollen in Paleocene deposits of the Ukrainian metamorphic shield. (In: Palynological Investigation of the Sedimentary deposits of the Ukrain and Adjacent Regions)
Foreign title:
Nekotorye Khakternye vidy pyl'tsy Pokrytosemeniykh iz Paleotsenovykh otlozhenii Ukrainskogo Kristalli Checkogo Shchita. (In-Palinologicheskie Issledovniya Osadochnykh Otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov.)
Reference:
Rotman,R.N. (1976) Some characteristic forms of angiosperm pollen in Paleocene deposits of the Ukrainian metamorphic shield. (In: Palynological Investigation of the Sedimentary deposits of the Ukrain and Adjacent Regions) [ Nekotorye Khakternye vidy pyl'tsy Pokrytosemeniykh iz Paleotsenovykh otlozhenii Ukrainskogo Kristalli Checkogo Shchita. (In-Palinologicheskie Issledovniya Osadochnykh Otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov.) ] Trudy Institut Geologicheskikh Nauk Institut Botaniki Izdatelstvo,Naukova Dumka,Kiev,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR P. 50- 58
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Achomosphaera Achomosphaera USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Anacolosidites Anacolosidites supplingensis USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Basopollis Basopollis atumescens USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Basopollis Basopollis basalis USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Carya Carya aquatica USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Carya Carya punctata USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Cibotium Cibotium junctum USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Conclavipollis Conclavipollis purgatus USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Cyathea Cyathea sp USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Cyclophorus Cyclophorus adnascens USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Dicksonia Dicksonia sp USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Dicksoniaceae Dicksoniaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites aridus USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites audax USSR(Ukrainian SSR) Early Paleocene