Author:
Kovalchuk,G.M.
Year:
1961
Title:
Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.)
Foreign title:
Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.)
Reference:
Kovalchuk,G.M. (1961) Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.) [ Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 13 P. 67- 85
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Protoconiferus Protoconiferus sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Protoconiferus Protoconiferus sp.H sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Protopicea Protopicea cerina USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Protopicea Protopicea sp USSR(Kazakh SSR) Early Dogger
Protopicea Protopicea vilujensis USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Pseudopicea Pseudopicea magnifica USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Pseudopicea Pseudopicea rotundiformis USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Pseudopicea Pseudopicea variabiliformis USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Pseudopodocarpus Pseudopodocarpus sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Quadraeculina Quadraeculina limbata USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Selaginella Selaginella rotundiforma USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Selaginella Selaginella sp.A sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Selaginella Selaginella sp.B sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Dogger
Sphagnum Sphagnum glabrescens USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Sphagnum Sphagnum sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Sphagnum Sphagnum sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Spore Spore sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic