Author:
Kovalchuk,G.M.
Year:
1961
Title:
Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.)
Foreign title:
Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.)
Reference:
Kovalchuk,G.M. (1961) Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.) [ Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 13 P. 67- 85
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Pinaceae Pinaceae sp.A sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Pinaceae Pinaceae sp.B sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Pinus Pinus sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Podocarpaceae Podocarpaceae sp USSR(Kazakh SSR) Early Dogger
Podocarpaceae Podocarpaceae sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Podocarpus Podocarpus arquatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Podocarpus Podocarpus elegans USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Podocarpus Podocarpus multesima sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic Early Dogger
Podocarpus Podocarpus proximus sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Podocarpus Podocarpus sp.B sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic
Podocarpus Podocarpus sp.Z sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Podozamitaceae Podozamitaceae USSR(Kazakh SSR) Liassic Early Dogger
Podozamites Podozamites cognatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Podozamites Podozamites nimius USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Protoconiferus Protoconiferus funarius USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Early Dogger